Balasaheb Desai Sahakari Sakhar Karkhana , Ltd. Daulatnagar (Marali)

( ISO 9001:2008 )